Hyresvillkor Inte min släpvagn Sverige AB

Dessa hyresvillkor (”Hyresvillkoren”) är tillämpliga på Inte min släpvagn Sverige AB:s, org. nr. 559364-6739 (”Uthyrarens”), uthyrning av släpvagnar (”Hyresobjektet”) till kund (”Hyrestagaren”) och godkänns i dess helhet av Hyrestagaren genom (a) Hyrestagarens betalning av Hyresobjektet, (b) godkännande av Hyresvillkoren på Uthyrarens webbplats för kvittering av bokat Hyresobjekt eller (c) Hyrestagarens godkännande i annan skriftlig form. Dessa Hyresvillkor ska tillsammans med uppgifter om Hyresobjektet, pris för Hyresobjektet, uppgifter om Hyrestagaren, avtalad hyrestid (”Hyrestiden”), användarföreskrifter för Hyresobjektet samt när, var och hur återlämning av Hyresobjektet ska ske som finns tillgängliga på Uthyrarens webbplats vid ingående av hyresavtalet utgöra hyresavtalet (”Hyresavtalet”) mellan Uthyraren och Hyrestagaren..

Hyresobjektets användning

Hyresobjektet får endast användas av Hyrestagaren för dennes räkning och för sådant ändamål som Hyresobjektet normalt används för. Hyrestagaren ansvarar för gällande viktbegränsning som finns angivet för Hyresobjektet vid bokningstillfälle samt att Hyrestagaren har erforderligt körkort för att framföra Hyresobjektet med det fordon som Hyrestagaren använder. Hyresobjektet får aldrig användas i strid med lag. Hyresobjektet får endast brukas inom Sveriges gränser. För användning utanför Sveriges gränser krävs skriftligt medgivande från Uthyraren. Se Medgivande nedan. Uthyraren ansvarar under inga omständigheter för driftförlust, förlust av eller skada och/eller stöld på fraktat gods eller annat innehåll som Hyresobjektet fylls med, eller andra direkta eller indirekta förluster/skador hos Hyrestagaren eller tredje part.

Hämtning av ditt Hyresobjektet

Hyrestagare är ansvarig att vid hämtning av Hyresobjektet inspektera det med avseende på det tekniska tillståndet. Detta innefattar kontroll att Hyresobjektet är fri från eventuella skador och om samtliga delar är intakta inklusive lampor, blinkljus, stödhjul och koppling. Om Hyrestagaren upptäcker en skada är Hyrestagaren skyldig att omgående rapportera detta till Uthyraren via e-post till info@intemin.se alternativt via Uthyrarens kundtjänst. Om skadan innebär att Hyresobjektet inte bör eller ska användas kommer Hyrestagaren att tilldelas en annan släpvagn förutsatt att det finns en ledig Återlämnande vid Hyrestidens utgång samt dröjsmål med återlämnande Senast vid Hyrestidens utgång ska Hyrestagaren återställa Hyresobjektet till samma Depå som den hämtats ifrån, om inte annan plats överenskommits skriftligen. Om Hyresobjektet återlämnas till annan plats än den som anges i Hyresavtalet har Uthyraren rätt att efterdebitera Hyrestagaren kostnaderna för att återställa Hyresobjektet till den plats som anges i Hyresavtalet samt en administrativ avgift. Hyresobjektet anses återlämnat när Hyrestagaren återställt Hyresobjektet i Depån samt säkerställt att medföljande kulkopplingslås är låst. Hyresobjektet är utrustat med geolokaliserande stöldskydd. Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara rengjort samt i samma skick som vid avhämtandet. På grund av den extra administration som det innebär för oss och efterföljande kunder kommer vi att debitera dig 200 kr per påbörjad timme om du lämnar tillbaka Hyresobjektet efter utsatt tid.

Hyrestagarens ansvar

Du som Hyrestagare måste ha giltigt körkort. Du som Hyrestagare är även ensamt ansvarig för att Hyresobjektet bogseras av ett fordon som lagligen är registrerat för släpvagn och att det finns en ansvarsförsäkring hos fordonet som drar Hyresobjektet. Hyresobjektet får inte användas på sådant sätt att Uthyrarens grafiska profil och varumärke exponeras för politiska eller religiösa ändamål. Hyrestagaren har ej rätt att på egen hand utföra reparationer på Hyresobjektet om medgivande inte skriftligen getts av Uthyraren.

Parkeringsavgifter och andra böter

Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att gällande lag, förordningar och föreskrifter gällande förhyrd utrustning och användningen därav följs, t ex gällande parkeringsbestämmelser. Som Hyrestagare är du ansvarig för att betala böter och andra avgifter för parkerings- och trafikförseelser samt andra eventuella kostnader (t ex vägskatter och dylikt) som eventuellt uppkommer. Om vi som Uthyrare blir debiterade böter som föranletts under din hyrestid kommer vi att efterdebitera dig hela beloppet samt en administrativ avgift.

Hyra

Den hyra som debiteras Hyrestagaren framgår vid bokningstillfället samt i bokningsbekräftelsen. I detta pris ingår ej tvättning/städning. Om Hyresobjektet återlämnas i sådant skicka att det behöver tvättas/städas kommer Uthyraren att efterdebitera Hyrestagaren denna kostnad samt en administrativ avgift.

Skador och ersättning samt försäkringsvillkor

Uthyrarens Hyresobjekt är försäkrade hos Länsförsäkringar. Om Hyrestagaren orsakar skada på Hyresobjekt ska detta omgående anmälas till Uthyraren via e-post: skada@intemin.se. Hyrestagaren ska på skadeanmälan ange registreringsnummer på den bil som framfört Hyresobjektet, registreringsnummer på Hyresobjektet samt bifoga kopia på giltigt körkort Om skadan täcks av gällande försäkring kommer Hyrestagaren att debiteras för självrisken på 1500 kr. Om skadan är av en omfattning som ej täcks av gällande försäkring är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren med kostnaden för att åtgärda skadan, alternativt vid totalskada det belopp som krävs för att ersätta Hyresobjektet med likvärdigt objekt. Hyrestagaren är även skyldig att säkerställa att det lås som följer med Hyresobjektet används på korrekt sätt.

Bokning och betalning

Bokning av Hyresobjektet sker via Uthyrarens webbplats. Bokningen är bindande och Hyrestagaren är medveten om och accepterar att en betalningsförpliktelse uppstår för Hyrestagaren vid bokningen. Det är Hyrestagarens ansvar att se till att samtliga uppgifter Hyrestagaren lämnar vid bokningstillfället är korrekta. Priset för Hyresobjektet och Hyrestiden framgår av bokningsformuläret på Uthyrarens webbplats. Detta anges även i bokningsbekräftelsen. Först vid mottagen bokningsbekräftelse garanteras Hyrestagaren att bokat Hyresobjekt finns tillgängligt vid önskad Depå för den önskade Hyrestiden. Garanterad tillgänglighet vid bokning omfattar dock inte omständigheter som Uthyraren inte kunnat råda över, såsom att tidigare Hyrestagare inte återlämnat Hyresobjektet i tid. Utöver återbetalning av den hyreskostnad som Hyrestagaren ålagts är Hyrestagaren är inte berättigad till ersättning i de fall Uthyraren på grund av sådana omständigheter inte kan tillhandahålla Hyresobjektet i enlighet med bekräftad bokning.

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse

Betalning

Uthyraren har avtal med Nets gällande betalning. För mer information om betalningsvillkor hänvisar Uthyraren till Nets. Bokar du som företag kan du komma att faktureras via faktura istället.

Skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att Hyresobjektet vårdas väl och att det under Hyrestiden bibehålls i lagenligt skick och samma skick som vid hämtandet. Vid försäkringsfall ska Hyrestagaren snarast göra skadeanmälan till Uthyraren (se avsnitt Skador och ersättning samt försäkringsvillkor). Det åligger dessutom Hyrestagaren att polisanmäla om Hyresobjektet stulits, skadats genom brott eller skadats av någon som inte givit sig tillkänna. En kopia av polisanmälan ska av Hyrestagaren skickas till Uthyraren. Om Hyrestagaren inte tillhandahåller de uppgifter som försäkringsbolaget kräver för att hantera ärendet anses det som försumlighet och Hyrestagaren blir skyldig att ersätta Uthyraren för alla skador på Hyresobjektet som orsakats under Hyrestiden. Alla skador som uppkommer under Hyrestiden, eller eventuell förlust av Hyresobjektet, ska även skyndsamt anmälas till Uthyraren. Vid förlust eller irreparabel skada på Hyresobjektet som inte ersätts av försäkringsbolag ska Hyrestagarens ersätta Uthyraren med ett belopp som motsvarar kostnaden för att införskaffa en ny släpvagn likvärdig med Hyresobjektet. Uthyraren äger även rätten att besikta Hyresobjektet under Hyrestiden om det finns skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger.

Avbokning

Betald hyra av Hyresobjektet återfås ej. För mer information, se distansavtalslagen.

Reklamation och klagomål

Hyrestagaren ska reklamera utan dröjsmål i händelse av skada på Hyresobjektet. Om Hyrestagaren tagit Hyresobjektet i bruk och efter kontroll enligt vad som följer av dessa Hyresvillkor ska Hyrestagaren anses ha godkänt Hyresobjektets skick. Om Hyrestagaren bedömer att Hyresobjektet inte är i erforderligt skick och detta inte meddelas till Uthyraren innan Hyresobjektet tas i anspråk har Hyrestagaren förlorat sin rätt att göra fel gällande och har ansvar för eventuella ytterligare skador på Hyresobjektet, personskador och skador som drabbar tredje man. Efterdebitering av kostnader med anledning av Hyrestagarens brott mot Hyresavtalet Samtliga kostnader som ska debiteras Hyrestagaren med anledning av Hyrestagarens brott mot Hyresavtalet kommer att faktureras Hyrestagaren. Fakturan kommer att skickas till den folkbokföringsadress som är kopplad till Hyrestagaren personuppgifter som angivits i samband med bokningen av Hyresobjektet.

Tvist

Tvister som uppstår i anledning av Hyresavtalet ska avgöras enligt svensk rätt vid svensk allmän domstol. Hyrestagare som är konsument har även rätt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden.

Medgivande

För användning av Hyresobjektet utanför Sveriges gränser krävs särskilt skriftligt medgivande av Uthyraren samt att en deposition erläggs innan sådan användning äger rum. Observera dock att skador på Hyresobjektet eller bilen är på egen bekostnad utomlands samt att du är ensamt ansvarig för Hyresobjektet hemtransport om det behövs. En förfrågan om medgivande görs via e-post till info@intemin.se

Behandling av personuppgifter/datahantering

Uthyraren sparar och behandlar personuppgifter om Hyrestagare (både fysisk och juridisk person) som behövs för fullgörandet av betalning samt om Hyrestagarens uppgifter är nödvändiga på grund av krav mot Hyrestagaren till följd av Hyrestagarens bristande fullgörelse av Hyresavtalet. Uthyraren sparar och behandlar även uppgifter inhämtade via Hyresobjektens geolokaliserande system. Dessa uppgifter sammankopplas emellertid inte med namn eller annan information hänförlig till Hyrestagaren, med undantag om Hyresobjektet är försvunnet och det finns skälig anledning att tro att sådant försvinnande är hänförligt till Hyrestagarens brott mot dessa Hyresvillkor. Information om geolokalisering ligger separerat från övrig information om Uthyraren i ett eget system och personal hos Uthyraren har inte tillgång till båda systemen. Syftet med inhämtade och behandling av data via Hyresobjektens geolokaliserande system är primärt för att Uthyraren ska kunna anpassa tillgängligheten till Hyresobjekt efter var behov och användande av Hyresobjektet föreligger. Uthyraren inhämtar inga andra uppgifter än de uppgifter som Hyrestagaren själv lämnar vid bokning av Hyresobjektet samt utifrån vad som nämnts ovan. Denna information lagras i Uthyrarens system för betalning, vilket innebär Nets. Uthyraren tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna kommer att sparas så länge det föreligger krav tillämplig lagstiftning och så länge det är motiverat. Uthyraren kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Uthyraren är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer Uthyraren aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Inte min släpvagn Sverige AB. Hyrestagaren har rätt att kontakta Uthyraren om Hyrestagaren vill ha ut information om de uppgifter Uthyraren har om Hyrestagaren, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att Uthyraren begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av Hyrestagarens uppgifter. Detta gör Hyrestagaren enklast genom att kontakta Uthyraren via e-post: info@intemin.se. Hyrestagaren når Uthyrarens dataskyddsombud på info@intemin.se. Om Hyrestagaren har klagomål på Uthyrarens behandling av Hyrestagarens personuppgifter har Hyrestagaren rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.